25.8 C
София
вторник, юни 18, 2024
spot_img

Задължават лекарите-специализанти на държавна издръжка да работят 3-5 г. в България

Лекарите – специализанти, които са на държавна издръжка ще трябва да работят 3 – 5 години в България. По-рано от този срок те ще могат да започнат работа извън страната само, ако врнат похарчената за обучението им субидия. Това предвиждат промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, които Министерството на здравеопазването е подготвило. Идеята е болниците да получават държавно финансиране за срока на наетите от тях специализанти, които да наемат след завършване на обучението им за срок, равен на обучението. В противен случай ще се възстановява сумата.  От своя страна държавата ще привежда на лечебното заведение минималната сума за работна заплата по съответната специалност.

Ето какво съобщават от Министерството на здравеопазването с майл до медиите.

МЗ: С предложените изменения в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се отстраняват всички идентифицирани проблеми и празноти в действащата нормативна уредба по отношение на специализациите.

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Министерството на здравеопазването цели както отстраняването на всички идентифицирани проблеми и празноти в действащата Наредба № 1 от 22.01.2015г., така и въвеждането на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти.

Тъй като към настоящия момент МЗ не разполага с инструменти за въздействие при недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони, с промените в Наредбата министерството предлага да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. Лечебното заведение, получавало субсидията, ще е длъжно да назначи специализанта след придобиването на специалност за срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана субсидията. Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, е предвидено съответната страна да възстанови субсидията.

Министерството предлага специализацията по клинични специалности да се осъществява и въз основа на договор за повишаване на квалификацията, сключен между база за обучение и неин служител с придобита вече друга специалност или между висше училище и негов служител, заемащ академична длъжност. По този начин ще се постигне стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения.

Тъй като в момента заемането на длъжностите за специализанти се извършва от работодателя по избран от него начин, което се приема от кандидатите за специализация като проява на субективизъм, то с Проекта на Наредбата МЗ предлага заемането на длъжностите за специализанти да се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.

Министерството предлага специализацията по Обща медицина да се осъществява по общия ред за клинични специалности – въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията и ще се създаде равнопоставеност между специализантите. Министерството на здравеопазването ще субсидира базите за обучение по Обща медицина за местата, финансирани от държавата, и специализацията по Обща медицина няма да натоварва бюджета на лечебното заведение за първична медицинска помощ. По реда на действащата към момента Наредба специализантът не получава доходи по време на обучението си, което с предлаганите от МЗ промени ще бъде преодоляно.

Проектът на Наредбата предвижда създаване на възможност на специализантите да се отпускат стипендии със средства по европейски проекти и програми или от друг източник.

Систематизирани са текстовете, касаещи обучението за придобиване на специалност от лекарите по дентална медицина и премахване на установени към момента непълноти в условията за обучението им.

Предвижда се още да отпадне изискването таксите за обучение да бъдат обвързани с месечната минимална работна заплата за страната. По този начин ще бъде избегнато допълнителното финансово натоварване на специализантите.

МЗ предлага регламентиране на реда, по който лицата, които не са издържали държавния изпит за специалност, да могат да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав.

С всички предложения за промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването можете да се запознаете в рубриката „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на министерството. (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/01/30/proekt_na_naredba_za__izm_naredba_1.pdf ).

Следвай ме – Здраве

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles