28.2 C
София
четвъртък, юли 18, 2024
spot_img

Казват как се обръщат пенсиите в евро от 2025 година

Закръгляват се пет знака след десетичната запетая, ще има специаен закон, който в момента е на обществено обсъждане

Нов закон за еврото ще описва до най-малката подробност как ще се обръщат пенсиите, обезщетенията и заплатите в новата валута, която се очаква да замени лева у нас от 2025 година. В момента той е във фаза проект и е предоставен за обществено обсъждане.

Тези плащания ще се обръщат в евро, като стойността им в левове се раздели на пълния официален валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. При закръглянето, ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак се увеличава с една единица. Това е записано в проекта на въпросния Закон за въвеждане на еврото. В нещо се уточнява, че превалутирането не може да води до поставяне на потребителите във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото биха били, ако еврото не е въведено като парична единица на Република България. Казва се още, че търговците не могат да увеличават цените на предлаганите от тях стоки и услуги, когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. Предвиден е период, в  който цените ще се изписват и в лева, и в евро. Той започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото у нас.

При двойното обозначаване цените се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

В този период крайната сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, в евро и в левове. От датата на въвеждане на еврото в Република България всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и евроцентове.

Един месец преди въвеждане на еврото и една година след това банките ще обозначават двойно в евро и в левове информацията за:

1. началното и крайното салдо по платежни сметки в извлеченията, предоставяни на хартиен или друг дълготраен носител, по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки;

2. стойността на платежната операция и размера на дължимите такси и комисиони

3. стойността на платежната операция и остатъчната наличност по сметка при платежни операции по теглене на пари в брой от банкомат

4. остатъкa по кредити и за размера на дължимите вноски по кредити в левове, предоставяна в офис на кредитна или финансова институция или при интернет или мобилно банкиране, при поискване от клиента.

5. извършените плащания по главница, лихва и други, свързани с кредити, отпуснати в левове, при поискване от клиента;

6. начислените лихви по депозитни сметки в левове, открити до датата на въвеждане на еврото.

Пенсионноосигурителните дружества пък ще дават в двете валути наличните средства в индивидуалните осигурителни партиди на гражданите, във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и в аналитичните сметки на лицата, получаващи плащания от фондовете за разсрочени плащания, към края на календарната година преди датата на въвеждане на еврото

До датата на въвеждането на еврото кредитните институции организират зареждането на машините за самообслужване, включително банкоматите, с евробанкноти. При теглене на пари в брой чрез машини за самообслужване, включително банкоматите , се разпространяват само евробанкноти.

Един месец от датата на въвеждане на еврото левът продължава да бъде законно платежно средство, но ако платим в лева, то търговецът ще е длъжен да ни върне ресто в евро. Връщане на левове се допуска само ако търговецът няма достатъчно евро монети. В периода на двойно обращение при рекламация на стока или услуга търговецът връща платената сума в евро.

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото банките ще обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лв. това ще става след предварителна заявка от 3 работни дни.

„Български пощи“ също ще обменят през този период безплатно левове в евро по официалния валутен курс в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден ще трябва предварителна заявка от 3 до 5 работни. В пощите няма да се обменят суми по-големи от 10 000 лв. на ден на едно лице. Тази услуга пощите ще предоставят само в населени места, където няма офиси или клонове на банки. След изтичането на 6-месечния срок пощите  и банките могат да въведат такса за обмяна на валутата, а след изтичане на 12 месеца  да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles