Джипитата недоволни от намаляването на ваксините за децата

„Ние, като лекари, сме притеснени от предложението за намаляване на една ваксина и пробава за Манту, което вече е предоставено за обществено обсъждане. В предложението няма посочени данни, че то работи в полза, а не в загуба за здравето на българските деца“, заяви пред „Следвай ме“ председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. Любомир Киров. Той припомни какво се предлага, а именно: ваксината срещу менингит от три приема да се намали на два (Вижте ТУК).

„Това означава, че се намалява и индивидуалния имунитет на всяко едно дете срещу това заболяване. Както е известно, то създава тежки проблеми и може да доведе до много големи усложнения. Ние искаме да се каже и обясни, както на нас, лекарите, така и на обществото, на какво основание се предлага намаляването на проема на ваксината срещу менингит“, пита доц. Киров.

През 2018-та беше премахната пробата Манту, с която се проверява защитата срещу туберкулоза, за 17-годишните. Сега се предлага да се премахне и за 11-годишните.

„10% от децата от 7 до 17 години, на които се е правела и пробата, и имунизация при необходимост, са били с хиперергична реакция. При нея вариантите са два. Когато имаме хиперергична реакция, най-вероятно, макар и не на 100%, вероятността детето да има туберкулоза, е голяма. Ако се докаже, започва лечение. Ако не се докаже, следват допълнителни изследвания, за да се види причината. Обикновено става въпрос са около 10 на сто от случаите, в които имаме заболяване. В този случай, след пробата Манту, не се прави ваксина. Когато тя е отрицателна, около 25 %, означава, че човек няма създаден имунитет. Тогава се налага да се постави ваксината БЦЖ. Като се сумират процентите се оказва, че 30 на сто има вероятност да се разболеят“, каза още председателят на сдружението доц. Любомир Киров.

По думите му от това става ясно, че пробата Манту има своя смисъл и тя не бива да се пренебрегва с лека ръка.

Прогнозата му е, че няма да се случи нищо добро, ако тя бъде премахната и при 11-годишните.

„Ще е необходимо да минат няколко години, може и повече, за да стане явна грешката. Когато човек няма изграден имунитет и защита това означава, че може да се разболее с туберкулоза във всеки един момент, когато се срещне с причинителя“, категоричен беше доц. Любомир Киров.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари излезе със становище, което „Следвай ме“ пубилкува изцяло.

СТАНОВИЩЕ

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, публикуван на електронната страница на МЗ на 09.08. 2019 г. с период на обществената консултация: 10.08.2019 г. до 23.08.2019 г.

Уважаеми г

н Ананиев,

Уважаеми дами и господа,

Ползите от ваксинацията за всеки индивид, независимо от възрастта са: защита срещу

клинично проявените форми на инфекция; подобряване качеството на живот; предотвратяване

на евентуален ненаврем енен смъртен изход от ваксинопредотвратимо заболяване. Ползите от

ваксинацията за обществото включват: създаване и поддържане в общес твото на „колективен

имунитет„; предотвратяване на епидемични взривове; намаляване на общите разходи за

здравеопазване; ели минация (прекъсване разпространението на заболяването в отделна

страна, територия) или ерадикация (изкореняване на заболяването и неговия причинител в

глобален мащаб). Переновска П., Тихолова М., Гачева Н., Янакиев М., Тарева Р., Киров Л., „Ръководство за

поведение на общопрактикуващия лекар при ваксинопрофилактика“, Издател НСОПЛБ, Първо издание, ISBN:

978 954 92577 4 8, 2011.) Следователно, ваксинопрофилактиката е един от основните подходи към

опазване здравето на българските граждани, увеличаване на ка чеството и продължителността

на живота.

В нашата система на здравеопазване, както и в много други страни, основен изпълнител

на тази дейност е общопрактикуващият/семейният лекар, активно подпомаган законодателно,

финансово и логистично от всички, имащи о тношение към процеса институции. В този смисъл,

улесняваща работата на ОПЛ нормативна уредба, която подпомага, а не затруднява работата

ни, е важен елемент от процеса на ваксинопрофилактика и условие за постигане на посочените

цели. Това е основанието да и зготвим това становище по Проекта за промяна на наредбата за имунизациите, както и да дадем предложения, посочени в част , посочени в част IIII.. Подчертаваме, че Подчертаваме, че окончателният вариант на наредбата би следвало да бъде приет след като се проведат срещи, в окончателният вариант на наредбата би следвало да бъде приет след като се проведат срещи, в които сме готови да учкоито сме готови да участваме и на които да се обсъдят направените предложения. астваме и на които да се обсъдят направените предложения. „Епистоларната“ дискусия с размяна на писма може да бъде част от един процес на създаване „Епистоларната“ дискусия с размяна на писма може да бъде част от един процес на създаване на нови нормативни документи, но по никакъв начин не може да бъде единствената и найна нови нормативни документи, но по никакъв начин не може да бъде единствената и най–ефективната за постиганефективната за постигането на поставената цел.ето на поставената цел.

АКЦЕНТИ

1. Уведомяване Уведомяване на подлежащите за имунизации.на подлежащите за имунизации.

Според глобалното проучване за нагласите на обществата към ваксините за 2018 г., 73% Според глобалното проучване за нагласите на обществата към ваксините за 2018 г., 73% от хората се доверяват на лекарите, за да вземат решение дали да се ваксинират. „доверявот хората се доверяват на лекарите, за да вземат решение дали да се ваксинират. „доверяват на ат на лекарите“ са ключовите думи, които определят ролята на лекарялекарите“ са ключовите думи, които определят ролята на лекаря–да подпомогне човека в да подпомогне човека в процеса на вземане на решение (като отговори на въпросите му или го подтикне към взимане процеса на вземане на решение (като отговори на въпросите му или го подтикне към взимане на решение) и да осигури извършването на манипулацията, а не да бъде издирвана решение) и да осигури извършването на манипулацията, а не да бъде издирващ или щ или принуждаващ фактор. Уведомяването на хората за техните права и задължения според принуждаващ фактор. Уведомяването на хората за техните права и задължения според Наредбата за имунизациите и ползата от ваксинирането трябва да бъде основно ангажимент на Наредбата за имунизациите и ползата от ваксинирането трябва да бъде основно ангажимент на МЗ и НЗОК, както и на други държавни институции, техните структури и свързани сМЗ и НЗОК, както и на други държавни институции, техните структури и свързани с тях тях организации и лица, например МОН, здравните медиатори, държавната и общинска организации и лица, например МОН, здравните медиатори, държавната и общинска администрации, медиите, медицинските специалисти от училищата, детските заведения, както администрации, медиите, медицинските специалисти от училищата, детските заведения, както и директорите, възпитателите и учителите. В тази връзка е удачно да се използва и и директорите, възпитателите и учителите. В тази връзка е удачно да се използва и „На„Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно ционалната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование“, като МЗ/РЗИ също получи достъп до нея, какъвто имат експертите от РУО, МОН, образование“, като МЗ/РЗИ също получи достъп до нея, какъвто имат експертите от РУО, МОН, ЦИОО, общинските администрации и финансиращите органи, както и директорите на ЦИОО, общинските администрации и финансиращите органи, както и директорите на училищата, детскиучилищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие. Контролът върху те градини и центровете за подкрепа за личностно развитие. Контролът върху изпълнението на законово вменения на гражданите ангажимент е също задължение на МЗ.изпълнението на законово вменения на гражданите ангажимент е също задължение на МЗ.

Най-общо казано, държавните институции имат ангажимента да доведат подлежащите на общо казано, държавните институции имат ангажимента да доведат подлежащите на имунизация приимунизация при лекаря и да обезпечат финансово дейността, а лекарят помага на подлежащия лекаря и да обезпечат финансово дейността, а лекарят помага на подлежащия на ваксинация при вземане на решение и осигурява извършването на манипулацията.на ваксинация при вземане на решение и осигурява извършването на манипулацията. Предложените от нас промени следват тази логика.Предложените от нас промени следват тази логика.

2. Подобряване на събирането, обмена и обработката на Подобряване на събирането, обмена и обработката на информация, свързана с информация, свързана с ваксинопрофилактикатаваксинопрофилактиката

Хартиени носители, отчасти в електронен вид, липса на единни изисквания към формата Хартиени носители, отчасти в електронен вид, липса на единни изисквания към формата и съдържанието на информацията са само част от отстранимите дефекти, които създават и съдържанието на информацията са само част от отстранимите дефекти, които създават проблеми на ОПЛ, чийто оснопроблеми на ОПЛ, чийто основен ангажимент е да подпомага хората при взимане на решение и вен ангажимент е да подпомага хората при взимане на решение и да осигурява дейността, а не да се грижи за статистиката и издирването. Статистиката е важна и да осигурява дейността, а не да се грижи за статистиката и издирването. Статистиката е важна и полезна при формиране на здравни политики, но за да бъде истинска и актуална тя трябва да полезна при формиране на здравни политики, но за да бъде истинска и актуална тя трябва да отговаря отговаря на две основни изисквания: прецизно подбран найна две основни изисквания: прецизно подбран най–необходим набор от данни и необходим набор от данни и лесен, бърз начин на събиране и предоставяне на информацията към една институция. лесен, бърз начин на събиране и предоставяне на информацията към една институция. Съобразяването с тези изисквания ще направи процеса на събиране на информация ефективен, Съобразяването с тези изисквания ще направи процеса на събиране на информация ефективен, прецизен ипрецизен и няма да препятства изпълнителите на медицинска помощ да извършват основната няма да препятства изпълнителите на медицинска помощ да извършват основната си дейност.си дейност.

В 21В 21–ви ви век електронните платформи са единствените, които отговарят на тези век електронните платформи са единствените, които отговарят на тези изисквания, при условие, че заданието е изготвено по подходящия начин. В случая, решение низисквания, при условие, че заданието е изготвено по подходящия начин. В случая, решение на а проблема може да бъде въвеждането на проблема може да бъде въвеждането на „Е„Единен електронен Национален регистър на динен електронен Национален регистър на имунизациите“имунизациите“ в съответствие с „Препоръки на съвета на Европа от 7 декември 2018 година за в съответствие с „Препоръки на съвета на Европа от 7 декември 2018 година за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинациязасилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация (2018/C 466/01)“.(2018/C 466/01)“. ЕЕлектронниялектронниятт начин на отчитане и съхранение ще даде възможност за начин на отчитане и съхранение ще даде възможност за електронна обработка не само на информацията за имунизираните лица, но и за получените, електронна обработка не само на информацията за имунизираните лица, но и за получените, изразходваните и изразходваните и неупотребенитенеупотребените ваксини. „Единният електронен национален регистър нваксини. „Единният електронен национален регистър на а имунизациите“ дава възможност на имащите достъп лица да се установи имунизационния имунизациите“ дава възможност на имащите достъп лица да се установи имунизационния статус на всяко лице (например ученик) без да се изисква допълнително информация от ОПЛ лице (например ученик) без да се изисква допълнително информация от ОПЛ под каквато и да било форма. под каквато и да било форма. „„Единният електронен национален регистър на имунизацииЕдинният електронен национален регистър на имунизациите“те“ е наличен в МЗ и се нуждае единствено от осъвременяване, което едва ли би отнело повече от е наличен в МЗ и се нуждае единствено от осъвременяване, което едва ли би отнело повече от месец и средства, които са пренебрежимо малки от гледна точка на ценова ефективност.месец и средства, които са пренебрежимо малки от гледна точка на ценова ефективност.

Относно хартиените носителиОтносно хартиените носители– всякакъв вид попълвани и съхранявани на хартиявсякакъв вид попълвани и съхранявани на хартия документи към настоящия момент веднага могат да бъдат елиминирани. Медицинският документи към настоящия момент веднага могат да бъдат елиминирани. Медицинският софтуер на ОПЛсофтуер на ОПЛ дава възможност за изграждане и поддържане на електронен имунизационен дава възможност за изграждане и поддържане на електронен имунизационен паспорт с опции за разпечатване или експортиране при необходимост. Същото се отнася и зпаспорт с опции за разпечатване или експортиране при необходимост. Същото се отнася и за а книгата за имунизации и др.. Представеното тук и направените от нас предложения означават книгата за имунизации и др.. Представеното тук и направените от нас предложения означават „електронно здравеопазване“, за което толкова много се говори.„електронно здравеопазване“, за което толкова много се говори.

3. Обучение за техника на поставяне и отчитане на пробата Манту и БЦЖОбучение за техника на поставяне и отчитане на пробата Манту и БЦЖ. Отпадане на . Отпадане на ваксини. Въвеждане на допълнителна доза ваксина.ваксини. Въвеждане на допълнителна доза ваксина.

„„Поради зачестили сигнали в Министерство на здравеопазването за насочване от Поради зачестили сигнали в Министерство на здравеопазването за насочване от общопрактикуващи лекари на деца, подлежащи съгласно Имунизационния календар на проба Манту общопрактикуващи лекари на деца, подлежащи съгласно Имунизационния календар на проба Манту и имунизация срещу тубеи имунизация срещу туберкулоза, за които министерството осигурява безплатни ППД туберкулин и ркулоза, за които министерството осигурява безплатни ППД туберкулин и БЦЖ ваксина, към специализирани лечебни заведения, в които цитираните биопродукти се БЦЖ ваксина, към специализирани лечебни заведения, в които цитираните биопродукти се заплащат, се въвежда изискването общопрактикуващите лекари да осигуряват обучено медицинско заплащат, се въвежда изискването общопрактикуващите лекари да осигуряват обучено медицинско лице за илице за извършване на проба Манту и на имунизация/реимунизация срещу туберкулоза при липсата звършване на проба Манту и на имунизация/реимунизация срещу туберкулоза при липсата на професионална компетентност за провеждане от тях.“ (Мотиви към Проект за промяна на на професионална компетентност за провеждане от тях.“ (Мотиви към Проект за промяна на наредба 15)наредба 15)

Обучението в техниката на извършване на имунизации и реимунизации се прОбучението в техниката на извършване на имунизации и реимунизации се провежда в овежда в Медицинските университети по време на обучението на студентите и специализацията по Обща Медицинските университети по време на обучението на студентите и специализацията по Обща медицина. Ако някъде това не се прави, то съответните контролиращи органи трябва да медицина. Ако някъде това не се прави, то съответните контролиращи органи трябва да приведат нещата в съответствие.приведат нещата в съответствие.

Извън посоченото, като част от ПродължаваИзвън посоченото, като част от Продължаващото медицинско обучение, НСОПЛБ щото медицинско обучение, НСОПЛБ разработихме и поддържаме разработихме и поддържаме onon–line line платформа „Електронна академия за продължаващо платформа „Електронна академия за продължаващо медицинско обучение“, отворена към всички медицински специалистимедицинско обучение“, отворена към всички медицински специалисти– www.eapmo.bgwww.eapmo.bg., в която ., в която има раздел „Ваксима раздел „Ваксинопрофилактика“, в който има подходящи материали и за пробата инопрофилактика“, в който има подходящи материали и за пробата MantouxMantoux и и за техниката на извършването й, както и поставяне на съответната ваксина. Обучаващият се за техниката на извършването й, както и поставяне на съответната ваксина. Обучаващият се трябва успешно да премине тест върху материала, след което получава сертификат. През 2011 г.

трябва успешно да премине тест върху материала, след което получава сертификат. През 2011 г. ННСОПЛБ публикува (включително в електронен вариант) „Ръководство за поведение на ОПЛ СОПЛБ публикува (включително в електронен вариант) „Ръководство за поведение на ОПЛ при ваксинопрофилактика“, изготвено от водещи в областта специалисти. С оглед на казаното, при ваксинопрофилактика“, изготвено от водещи в областта специалисти. С оглед на казаното, считаме че предложеното в проекта обучение за придобиване на компетентност е неумсчитаме че предложеното в проекта обучение за придобиване на компетентност е неуместно и естно и неефективно, тъй като който желае да добие компетентност е имал възможността да го неефективно, тъй като който желае да добие компетентност е имал възможността да го направи.направи.

Има и другИма и другаа причинапричина за насочване за насочване на пациенти на пациенти към цитираните специализирани към цитираните специализирани лечебни заведения, която не е взета под внимание олечебни заведения, която не е взета под внимание от авторите на Проекта за промят авторите на Проекта за промянана. Това е . Това е невъзможностневъзможносттата за за оптимално изразходване на отпуснатите ампули или флакони ППД и БЦЖ. оптимално изразходване на отпуснатите ампули или флакони ППД и БЦЖ. „Булбио“ произвежда ППД и БЦЖ в десетдозови ампули, от които реално използваеми са шест „Булбио“ произвежда ППД и БЦЖ в десетдозови ампули, от които реално използваеми са шест дози, а четири остават в „мъртвия обем“ между буталото и върха на иглатдози, а четири остават в „мъртвия обем“ между буталото и върха на иглата. При наличието на а. При наличието на едно дете, подлежащо за проба или имунизация, останалите пет използваеми дози трябва да едно дете, подлежащо за проба или имунизация, останалите пет използваеми дози трябва да се изхвърлят за обезвреждане, което означава да бъдат изхвърлени „на боклука“ 80% от ППД и се изхвърлят за обезвреждане, което означава да бъдат изхвърлени „на боклука“ 80% от ППД и БЦЖ ваксината.БЦЖ ваксината.

Възможни решения: Обучение се провежда кВъзможни решения: Обучение се провежда като част от Продължаващото медицинско ато част от Продължаващото медицинско обучение в обучение в onon–line line платформа „Електронна академия за продължаващо медицинско обучение“.; платформа „Електронна академия за продължаващо медицинско обучение“.; МЗ да възложи на „Булбио“ да произвежда четиридозови ампули, от които реално използваеми МЗ да възложи на „Булбио“ да произвежда четиридозови ампули, от които реално използваеми ще са две. Така всяка капка ваксина ще бще са две. Така всяка капка ваксина ще бъде използвана пълноценно.ъде използвана пълноценно.

Въвеждането на бустер доза при ДТК е добро решение с оглед променената заболяемост Въвеждането на бустер доза при ДТК е добро решение с оглед променената заболяемост от коклюш. Но премахването на третия прием на ваксината срещу пневмококови инфекции при от коклюш. Но премахването на третия прием на ваксината срещу пневмококови инфекции при бебета, както и отпадането на пробата Манту и евентуално бебета, както и отпадането на пробата Манту и евентуално ваксина БЦЖ при 11 годишните буди ваксина БЦЖ при 11 годишните буди у нас сериозни притеснения относно изпълнението на целите за създаване и поддържане в у нас сериозни притеснения относно изпълнението на целите за създаване и поддържане в обществото на „колективен имунитет„, предотвратяване на епидемични взривове, намаляване обществото на „колективен имунитет„, предотвратяване на епидемични взривове, намаляване на общите разходи за здравеопазване, елиминация на общите разходи за здравеопазване, елиминация (прекъсване разпространението на (прекъсване разпространението на заболяването в отделна страна, територия) или ерадикация (изкореняване на заболяването и заболяването в отделна страна, територия) или ерадикация (изкореняване на заболяването и неговия причинител в глобален мащаб). неговия причинител в глобален мащаб). ППо неофициални данни сред децата от 7 до 18 годишна о неофициални данни сред децата от 7 до 18 годишна възраст с възраст с хиперхиперергична реакция при отчитане ергична реакция при отчитане на пробата на пробата MantouxMantoux са 10%са 10%, при които трябва да , при които трябва да се уточни подлежащата причиподлежащата причинана. С . С отрицателнотрицателна реакцияа реакция са са 20%20%, на които , на които трябва да се поставитрябва да се постави ваксинаваксина– БЦЖ. БЦЖ. Наскоро отпадна проверката при 17 годишните. Ако добавим към тях и децата на Наскоро отпадна проверката при 17 годишните. Ако добавим към тях и децата на 11 години, остава открит въ11 години, остава открит въпросът какъв ще бъде ефектът от съществуващия, но „неустановен“ просът какъв ще бъде ефектът от съществуващия, но „неустановен“ проблем.проблем. Това няма как да не се отрази на епидемиологичната ситуациТова няма как да не се отрази на епидемиологичната ситуация, но я, но не може да не може да се се „види“ веднага. „види“ веднага. В мотивите към проекта тази промяна не е обоснована по начин, който да В мотивите към проекта тази промяна не е обоснована по начин, който да убеди нас и общестубеди нас и обществото, че това премахване се налага по медицински причини,вото, че това премахване се налага по медицински причини, основани на основани на медицина на доказателствата и щемедицина на доказателствата и ще е е от полза за децатаот полза за децата, като, като не ги излага на повишен риск от не ги излага на повишен риск от ваксинопредотвратими заболявания.ваксинопредотвратими заболявания.

ЧАСТ

ЧАСТ IIII

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предлагаме следните промени:

Предлагаме следните промени:

1. В Чл. 6 дВ Чл. 6 да се добави а се добави (8)((8)(Нова) Нова) Уведомяването на подлежащите на ваксиниране по настоящата наредба за техните Уведомяването на подлежащите на ваксиниране по настоящата наредба за техните права и задължения, заправа и задължения, за ползите от ваксините, за рисковете от съответното инфекциозно ползите от ваксините, за рисковете от съответното инфекциозно заболяване, неговите усложнениязаболяване, неговите усложнения, както и за вида ваксина и срока за ней, както и за вида ваксина и срока за нейното поставяне е ното поставяне е непрекъснат процес и се извършва от МЗ и НЗОК в колаборация с други държавни институции и непрекъснат процес и се извършва от МЗ и НЗОК в колаборация с други държавни институции и неправителствени организации като използват всички възможни информационни канали неправителствени организации като използват всички възможни информационни канали (национални и локални медии, държавен вестник, здравни медиатори и д(национални и локални медии, държавен вестник, здравни медиатори и др.). р.).

М

Мотиви и възможностиотиви и възможности

Изискване на Закона за здравето

Изискване на Закона за здравето Чл. 3. (1) Държавната здравна политика се ръководи и Чл. 3. (1) Държавната здравна политика се ръководи и осъществява от Министерския съвет и Чл. 5. (1) Министърът на здравеопазването осъществява от Министерския съвет и Чл. 5. (1) Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява коръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху нтрол върху дейностите по:дейностите по:

1. опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол;

1. опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол;

2.

2. изпълнение на правителствената стратегия в сектор здравеопазване 2017изпълнение на правителствената стратегия в сектор здравеопазване 2017–2021г. Мярка 2021г. Мярка 405: Поддържане на висок имунизационен обхват със задължителни имунизации и 405: Поддържане на висок имунизационен обхват със задължителни имунизации и реимреимунизации сред населението.унизации сред населението.

Цитираните изисквания са достатъчно основание да се заделят достатъчно средства за

Цитираните изисквания са достатъчно основание да се заделят достатъчно средства за такава постоянна информационна кампания от държавния бюджет.такава постоянна информационна кампания от държавния бюджет.

Представители на МЗ често се явяват за пресконференции или интервюта по медиите, в

Представители на МЗ често се явяват за пресконференции или интервюта по медиите, в които независимо от темата, задължително да обявяват следното: „Уведомяваме които независимо от темата, задължително да обявяват следното: „Уведомяваме родителите на всички деца и възрастни от ….. набор да посетят семейните си лекари за родителите на всички деца и възрастни от ….. набор да посетят семейните си лекари за провеждане на имунизация. Родителите на деца до две годишна възраст да посещават провеждане на имунизация. Родителите на деца до две годишна възраст да посещават редовно семейния си лекар за консултации и имунизации йния си лекар за консултации и имунизации –– ежемесечно до навършване на ежемесечно до навършване на една година и на всеки три месеца до навършване на две годишна възраст.“ Алтернативаедна година и на всеки три месеца до навършване на две годишна възраст.“ Алтернатива– този или подобен текст да бъде изписан неколкократно като субскрипт по време на този или подобен текст да бъде изписан неколкократно като субскрипт по време на предаването.предаването.

Подоб

Подобно съобщение може да стои целогодишно на началната страница на сайта на МЗ но съобщение може да стои целогодишно на началната страница на сайта на МЗ (напомнящ банер). Това няма да струва на МЗ нито средства, нито време и не виждаме (напомнящ банер). Това няма да струва на МЗ нито средства, нито време и не виждаме причина да не се направи, а ще доведе до попричина да не се направи, а ще доведе до по–висока информираност на населението за висока информираност на населението за предстоящите ипредстоящите имунизации и от там до помунизации и от там до по–висок имунизационен обхват. Да се инициира висок имунизационен обхват. Да се инициира публикуването на такова съобщение в електронните страници на съсловни, пациентски публикуването на такова съобщение в електронните страници на съсловни, пациентски организации и др.организации и др.. . Постигането на необходимия имунизационен обхват изисква Постигането на необходимия имунизационен обхват изисква едновременни усилията на всичкиедновременни усилията на всички участници в процеса (МЗ, РЗИ, Държавна администрация, участници в процеса (МЗ, РЗИ, Държавна администрация, Общинска администрация, ОПЛ), а не прехвърляне на всички дейности и задължения Общинска администрация, ОПЛ), а не прехвърляне на всички дейности и задължения единствено на ОПЛ. единствено на ОПЛ.

2. НОВ чл. 6 А,НОВ чл. 6 А, ал.ал.((11)) В районите, в които има здравни медиатори по подадена предходния месец заявка отВ районите, в които има здравни медиатори по подадена предходния месец заявка от ОПЛ до РЗИ, РЗИ изпраща здравни медиатори, които между първо и пето число на месеца се ОПЛ до РЗИ, РЗИ изпраща здравни медиатори, които между първо и пето число на месеца се срещат с подалия заявката ОПЛ и получават списък на лицата, които трябва да се явят този срещат с подалия заявката ОПЛ и получават списък на лицата, които трябва да се явят този месец на имунизация. Здравните медиатори посещават подлежащите упоменати в списмесец на имунизация. Здравните медиатори посещават подлежащите упоменати в списъка и ги ъка и ги уведомяват срещу подпис за датата, на която трябва да посетят ОПЛ за имунизация. уведомяват срещу подпис за датата, на която трябва да посетят ОПЛ за имунизация. Несъдействието на здравните медиатори представлява възпрепятстване за провеждането на Несъдействието на здравните медиатори представлява възпрепятстване за провеждането на имунизация и се санкционира от РЗИ със санкциите предвидени в закона за здраветоимунизация и се санкционира от РЗИ със санкциите предвидени в закона за здравето.. ал. ал. ((22)) Медицинските специалисти от училищата и детските заведения следят имунизационния Медицинските специалисти от училищата и детските заведения следят имунизационния статус на подлежащите и съобщават за предстояща имунизация на родителите. Медицинските статус на подлежащите и съобщават за предстояща имунизация на родителите. Медицинските специалисти, както и директорите, възпитателите и учителите се задължават да оспециалисти, както и директорите, възпитателите и учителите се задължават да оказват пълно казват пълно съдействие на ОПЛ, който извършва имунизации на деца и ученици като осигуряват условия за съдействие на ОПЛ, който извършва имунизации на деца и ученици като осигуряват условия за провеждане на имунизациите в здравния кабинет в училището (ако има наличен) или детското провеждане на имунизациите в здравния кабинет в училището (ако има наличен) или детското заведение и осигуряват присъствието на децата за провеждане на ззаведение и осигуряват присъствието на децата за провеждане на задължителните имунизации адължителните имунизации във време и място, уговорено с ОПЛ. За провеждане на задължителните имунизации не е във време и място, уговорено с ОПЛ. За провеждане на задължителните имунизации не е необходимо съгласие или присъствие на родител. Несъдействието на медицинските необходимо съгласие или присъствие на родител. Несъдействието на медицинските специалисти, директорите, учителите и възпитателите от училищата и деспециалисти, директорите, учителите и възпитателите от училищата и детските заведения тските заведения представлява възпрепятстване за провеждането на имунизация и се санкционира от РЗИ представлява възпрепятстване за провеждането на имунизация и се санкционира от РЗИ според закона за здравето.според закона за здравето. ал. ал. ((33)) – Родителите и пълнолетните лица, подлежащи на имунизация се задължават активно да Родителите и пълнолетните лица, подлежащи на имунизация се задължават активно да търсят ОПЛ за информация относно предстърсят ОПЛ за информация относно предстоящи имунизации, за насрочване на ден и час за тоящи имунизации, за насрочване на ден и час за извършването им. Пропускането на датата и часа за имунизиране се счита за неявяване на извършването им. Пропускането на датата и часа за имунизиране се счита за неявяване на имунизация и се санкционира от РЗИ със санкциите предвидени в закона за здравето.имунизация и се санкционира от РЗИ със санкциите предвидени в закона за здравето.

Мотиви:

Мотиви: Сътрудничеството на регионално ниво между регионалните здравни инспекции, Сътрудничеството на регионално ниво между регионалните здравни инспекции, лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ и лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ и здравните медиаториздравните медиатори могат да доведат до реални резултати особено в определени групи от обществото. Същото се отнася Същото се отнася и до сътрудничеството с училищните власти и и до сътрудничеството с училищните власти и медицинскимедицински специалисти. Това са допълнителни подобряващи информираността и осигуряващи специалисти. Това са допълнителни подобряващи информираността и осигуряващи логистика действия с оглед повишаване на имунизационния обхват. логистика действия с оглед повишаване на имунизационния обхват. Вменяването на отговорност на родителВменяването на отговорност на родителите е също начин да се подобри ите е също начин да се подобри ваксинопрофилактиката. ваксинопрофилактиката.

3. В чл. 12, ал.1, т.2, предлагаме следните промениВ чл. 12, ал.1, т.2, предлагаме следните промени

Чл. 12.

Чл. 12. (1) (Изм. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При извършване на задължителни ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При извършване на задължителни планови имунизации и реимунизации и имунизации попланови имунизации и реимунизации и имунизации по национални програми лицата по чл. 11 национални програми лицата по чл. 11 вписват дата, код на имунизацията съгласно приложение № 7 и сериен номер на приложения вписват дата, код на имунизацията съгласно приложение № 7 и сериен номер на приложения продукт във:продукт във:

1. (доп.

1. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) книгата за профилактични имунизации и ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) книгата за профилактични имунизации и реимунизации по образреимунизации по образец (приложение № 6). Книгата може да се поддържа в електронен ец (приложение № 6). Книгата може да се поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен контрол; контрол;

2. (доп.

2. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) имунизационния паспорт в ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) имунизационния паспорт в здравноосигурздравноосигурителната книжка или лична амбулаторна карта (ЛАК) за лицата без избран личен ителната книжка или лична амбулаторна карта (ЛАК) за лицата без избран личен лекар. лекар. (Ново) (Ново) Вместо на хартиен формуляр, имунизационнияВместо на хартиен формуляр, имунизационниятт паспорт може да се паспорт може да се поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от него за поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от него за нуждите на лицето илинуждите на лицето или на държавния здравен контрол;на държавния здравен контрол;

Мотиви

Мотиви

Софтуерът, с който работят ОПЛ, дава възможност за изграждане и поддържане на

Софтуерът, с който работят ОПЛ, дава възможност за изграждане и поддържане на електронен имунизационен паспорт с опции за разпечатване или експортиране при електронен имунизационен паспорт с опции за разпечатване или експортиране при необходимост. Електронния метод на създаване и съхранение на инеобходимост. Електронния метод на създаване и съхранение на информация е понформация е по–надежден надежден и пои по–удобен за обмен на информация. удобен за обмен на информация.

4. В чл. 13 предлагаме следните промениВ чл. 13 предлагаме следните промени

Чл. 13. (1) (Изм.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) от 28.02.2014 г.) (Ново)(Ново)Лицата по чл. 11 отчитат Лицата по чл. 11 отчитат всявсяко тримесечие, в срок до 5ко тримесечие, в срок до 5–о число на о число на следващия месец, чрез изпращане по електронна поща до МЗ или до РЗИ с следващия месец, чрез изпращане по електронна поща до МЗ или до РЗИ с електронен отчет в електронен отчет в xml. xml. вид, всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми вид, всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации, приложени биоимунизации и реимунизации, приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика. продукти за постекспозиционна профилактика. МЗ интегрира тези отчети в „Единен електронен национален регистър на имунизациите“. МЗ се МЗ интегрира тези отчети в „Единен електронен национален регистър на имунизациите“. МЗ се задължава до 31 декември 2019 г. да въведе в употребата на „Единен електронен национален задължава до 31 декември 2019 г. да въведе в употребата на „Единен електронен национален регистър на имунизациите“ в нациорегистър на имунизациите“ в национален мащаб. нален мащаб. ал. (2)се отменяал. (2)се отменя ал. (3) се отменяал. (3) се отменя

Мотиви:: Виж. Част Виж. Част II

5. В чл. 13 да се добави нова алинеяВ чл. 13 да се добави нова алинея (4) (Нова)(4) (Нова) Установяването на неявилите се на имунизация лица, се извършва чрез обработка от Установяването на неявилите се на имунизация лица, се извършва чрез обработка от медицинския софтуер на ОПЛ и се предоставя от ОПЛ на Рмедицинския софтуер на ОПЛ и се предоставя от ОПЛ на РЗИ по електронен път (ел. поща) чрез ЗИ по електронен път (ел. поща) чрез сведение, съдържащо имесведение, съдържащо име,, ЕГН, адрес и телефонен номер, ако са известни, на всяко ЕГН, адрес и телефонен номер, ако са известни, на всяко тримесечие за децата до 2 години и веднъж за календарна година в началото на следващата тримесечие за децата до 2 години и веднъж за календарна година в началото на следващата година за лицата над 2година за лицата над 2–годишна възраст.годишна възраст. (5) /Нов(5) /Нова/а/ ЯвилитеЯвилите се при ОПЛ подлежащисе при ОПЛ подлежащи на ваксиниранена ваксиниране, които са отказали да бъдат , които са отказали да бъдат имунизирани удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторен листимунизирани удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторен лист, в който се вписва, в който се вписва МКБ код МКБ код Z28.2 “Z28.2 “Имунизация непроведена поради отказ на пациента“. ОПЛ ги съобщава на РЗИ Имунизация непроведена поради отказ на пациента“. ОПЛ ги съобщава на РЗИ попо начина описан в ал.4. начина описан в ал.4.

Мотиви

Мотиви

Няма разписан ред, по който ОПЛ да уведоми РЗИ за наличието на лица, неявили се на

Няма разписан ред, по който ОПЛ да уведоми РЗИ за наличието на лица, неявили се на имунизация. Децата до две години подлежат на имунизация поимунизация. Децата до две години подлежат на имунизация по–често, затова отчета с често, затова отчета с неявилите се трябва да се предава на тримесечие, за да има неявилите се трябва да се предава на тримесечие, за да има време РЗИ и социалните време РЗИ и социалните служби да ги издирят и доведат на имунизация. Децата над две години, както и служби да ги издирят и доведат на имунизация. Децата над две години, както и възрастните не се имунизират на тримесечие или на навършена възраст, а възрастните не се имунизират на тримесечие или на навършена възраст, а веднъж веднъж годишно в годината на навършване на възрасттагодишно в годината на навършване на възрастта. Това е цялата календарна година. Това е цялата календарна година, , поради което не е необходимо да се изпращат данни на всяко тримесечие, а само веднъж поради което не е необходимо да се изпращат данни на всяко тримесечие, а само веднъж годишно, в началото на следващата година, след изтичане на периода.годишно, в началото на следващата година, след изтичане на периода.

6. Да се заличат ал. 4 на чл.15 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и новата ал.5 на чл. 15 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България предложен от МЗ. Чл. 15.(4) /ДА СЕ ЗАЛИЧИ/ (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Обучение по техниката на извършване на имунизацията и реимунизациите срещу туберкулоза и по проверката на туберкулиновата алергия (проба Манту) се извършва от медицински центрове по пневмо-фтизиатрични заболявания и отделения/клиники по фтизиатрия или по пневмология и фтизиатрия към многопрофилни или специализирани болници за активно лечение. (5) /НОВА/(5) /НОВА//ДА СЕ ЗАЛИЧИ/ДА СЕ ЗАЛИЧИ//Лицата по ал. 1, които не са преминали обучение по ал. 4, Лицата по ал. 1, които не са преминали обучение по ал. 4, осигуряват извършването на проверката на туберкулиновата алергия (проба Манту) и на осигуряват извършването на проверката на туберкулиновата алергия (проба Манту) и на имунизацияимунизация и реимунизация срещу туберкулоза от лекар, преминал обучението по ал. 4.и реимунизация срещу туберкулоза от лекар, преминал обучението по ал. 4.

Мотиви

Мотиви:: Виж Част I

7 В чл. 167 В чл. 16,, ал. ал. (1), (1), т. 1 : т. 1 :

Да се промени т.1 на ал.Да се промени т.1 на ал.((11)) от чл.16: от чл.16:

Чл. 16

Чл. 16.. (1) ОПЛ:(1) ОПЛ:

1. (изм. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г., изм. 28.05.2013 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., доп. ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) изготвя и представя в съответната РЗИ или изпраща по г., в сила от 01.07.2014 г.) изготвя и представя в съответната РЗИ или изпраща по електронна поща ежегодно в срок до 31 юли годелектронна поща ежегодно в срок до 31 юли годишен план за следващата календарна ишен план за следващата календарна година на броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации година на броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации лица от обслужвания от него контингент и необходимия брой биопродукти по видове и лица от обслужвания от него контингент и необходимия брой биопродукти по видове и количества съгласно приложение № 8а;количества съгласно приложение № 8а;

2. ((1)(НОВА) 1)(НОВА) ОПЛ периодичОПЛ периодично получава от РЗИ при поискване определен от него брой и но получава от РЗИ при поискване определен от него брой и вид ваксини, със срок на годност не повид ваксини, със срок на годност не по–малко от шест месеца след датата на получаване малко от шест месеца след датата на получаване от РЗИ.от РЗИ.

Мотиви

Поради динамиката, която произтича честата възможност за свободен избор на семеен

Поради динамиката, която произтича честата възможност за свободен избор на семеен лекар (два пътлекар (два пъти годишно), няма как семейните лекари да предвидят броя подлежащи за и годишно), няма как семейните лекари да предвидят броя подлежащи за следващата година и следователно подаваната от тях информация е неточна. Точна и следващата година и следователно подаваната от тях информация е неточна. Точна и подробна информация за броя лица, които подлежат на ваксинация, МЗ и РЗИ могат да подробна информация за броя лица, които подлежат на ваксинация, МЗ и РЗИ могат да получат от служба ГРАО. получат от служба ГРАО. По данните от ГРАО, РЗИ може да направи бързо и лесно, найПо данните от ГРАО, РЗИ може да направи бързо и лесно, най–точна справка за броя подлежащи лица и броя необходими ваксини през следващата година. точна справка за броя подлежащи лица и броя необходими ваксини през следващата година. С тази цел е удачно да се използва и Националната електронна информационна система за С тази цел е удачно да се използва и Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно предучилищно и училищно образование, като МЗ/РЗИ също получи достъп до нея, какъвто образование, като МЗ/РЗИ също получи достъп до нея, какъвто имат експертите от РУО, МОН, ЦИОО, общинските администрации и финансиращите имат експертите от РУО, МОН, ЦИОО, общинските администрации и финансиращите органи, както и директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа органи, както и директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие. Ваксините даза личностно развитие. Ваксините да се съхраняват в РЗИ и предоставят на ОПЛ при се съхраняват в РЗИ и предоставят на ОПЛ при поискване. поискване.

6. Чл. 16Чл. 16,, ал. ал. (1), (1), т. т. 2 да2 да се се променипромени така: така:

2. (доп.

2. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) вписва подлежащите на задължителни ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) вписва подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации в книгата за профилактични имунизимунизации и реимунизации в книгата за профилактични имунизации и реимунизации по ации и реимунизации по образеца съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1;образеца съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1;,, (Ново)(Ново) която се поддържа в електронен формат с която се поддържа в електронен формат с възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен контрол;възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен контрол;

Мотиви

Софтуерът, с който работят ОПЛ, дава възможност за изграждане и поддържане на изграждане и поддържане на електронен вариант на книгата за профилактични имунизации с опции за разпечатване електронен вариант на книгата за профилактични имунизации с опции за разпечатване или експортиране при необходимост. Електронния метод на създаване и съхранение на или експортиране при необходимост. Електронния метод на създаване и съхранение на информация е поинформация е по–надежден и понадежден и по–удобен за обмен на информация от худобен за обмен на информация от хартиения. артиения.

44. уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации. уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации

за вида и датата на поредната имунизация;

за вида и датата на поредната имунизация; НОВ ТЕКСТ :НОВ ТЕКСТ : 4. 4. ОПЛ осигурява възможност всички подлежащи ОПЛ осигурява възможност всички подлежащи да бъдат ваксинирани.да бъдат ваксинирани. По преценка и По преценка и съобразносъобразно възможностите си възможностите си ОПЛ ОПЛ подпомагат МЗ и РЗИ приподпомагат МЗ и РЗИ при уведомяването на подлежащите уведомяването на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации за вида и срока на поредната имунизация; на задължителни имунизации и реимунизации за вида и срока на поредната имунизация;

Мотиви

Както бе посочено в уводната част, основната функция на изпълнителите на медицинска ната функция на изпълнителите на медицинска помощ е да осигурят възможността (място и компетентност) за извършване на помощ е да осигурят възможността (място и компетентност) за извършване на имунизацията, да дадат съвет на подлежащия на ваксинация или на родителите, когато имунизацията, да дадат съвет на подлежащия на ваксинация или на родителите, когато става дума за деца. Уведомяванетостава дума за деца. Уведомяването (разгласяването)(разгласяването) за оза осигурената възможност или сигурената възможност или задължение задължение трябва да бъде активно провеждано от МЗ и НЗОК, каквато практика липсва трябва да бъде активно провеждано от МЗ и НЗОК, каквато практика липсва до момента.до момента. Родителите също трябва за имат задължение към активно търсене на Родителите също трябва за имат задължение към активно търсене на информация и изпълнение на разпоредбите на закона.информация и изпълнение на разпоредбите на закона.

8. В чл. 16В чл. 16,, ал. ал. (1),(1), т. 5: т. 5: Да отпадане т.5 на ал.Да отпадане т.5 на ал.((11)) от чл.16:от чл.16:

5. (изм.

5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2017 г.) ежегодно, в ДВ, бр. 38 от 2017 г.) ежегодно, в едномесечен срок от началото на учебната година, предоставя на медицинските специалисти от едномесечен срок от началото на учебната година, предоставя на медицинските специалисти от училищните здравни кучилищните здравни кабинети данни за имунизационното състояние на ученика към началото абинети данни за имунизационното състояние на ученика към началото на учебната година;на учебната година;

Мотиви

Всеки медицински специалист ще може в реално време да провери имунизационното секи медицински специалист ще може в реално време да провери имунизационното състояние на учениците, за които отговаря в състояние на учениците, за които отговаря в „Единният електронен национален регистър„Единният електронен национален регистър на имунизациите“на имунизациите“. При констатирани пропуски в имунизационното състояние ще насочва . При констатирани пропуски в имунизационното състояние ще насочва своевременно ученика за бъдат коригирани.своевременно ученика за бъдат коригирани.

9. В чл. 16В чл. 16,, ал. ал. (1), (1), т. 6:т. 6:

Да отпадне маркираният текст

Да отпадне маркираният текст 6. предоставя данни за извършените имунизации и реимунизации на 6. предоставя данни за извършените имунизации и реимунизации на медицинскитмедицинските е специалисти от училищния здравен кабинет испециалисти от училищния здравен кабинет и на органите на държавния здравен контрол при на органите на държавния здравен контрол при поискване;поискване;

Всеки медицински специалист ще може в реално време да провери имунизационното секи медицински специалист ще може в реално време да провери имунизационното състояние на учениците, за които отговаря в

състояние на учениците, за които отговаря в „Единният електронен нацио„Единният електронен национален регистър нален регистър на имунизациите“, поради което не е необходимо да иска информация от ОПЛна имунизациите“, поради което не е необходимо да иска информация от ОПЛ..

10. В Чл. 16В Чл. 16,, ал. ал. (1), (1), да се добави нова т. 8: да се добави нова т. 8:

Чл. 16. (1) ОПЛ:

Чл. 16. (1) ОПЛ: 88. . (Нова)(Нова) Извършва задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми Извършва задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизаимунизации и реимунизации на лицата до 2 години при навършване на определената възраст, а ции на лицата до 2 години при навършване на определената възраст, а за ли лицата над 2 годишна възраст за ли лицата над 2 годишна възраст – в календарната година на навършване на възрастта. в календарната година на навършване на възрастта.

Мотиви

Мотиви

Трябва да се уеднаквят изисквания за възрастта при поставяне на имунизациите и

Трябва да се уеднаквят изисквания за възрастта при поставяне на имунизациите и реимунизациитреимунизациите по национални програми и на задължителните имунизации, защото е по национални програми и на задължителните имунизации, защото различните изисквания за възрастта на извършване на имунизациите поражда объркване у различните изисквания за възрастта на извършване на имунизациите поражда объркване у лекарите и родителите. Няма медицинско основание (с единични изключения) имунизациите лекарите и родителите. Няма медицинско основание (с единични изключения) имунизациите по национални програмпо национални програми да се извършват след навършване на възрастта. и да се извършват след навършване на възрастта.

11. В чл. 16В чл. 16,, ал. ал. (1), (1), да се добави нова т. 9: да се добави нова т. 9:

Чл. 16. (1) ОПЛ:

Чл. 16. (1) ОПЛ: 99. . (НОВА)(НОВА) Проверява имунизационния статус на записаните при него пациенти в Проверява имунизационния статус на записаните при него пациенти в „Единния „Единния електронен национален регистър на имунизациите“ електронен национален регистър на имунизациите“ чрез достъп чрез достъп със своя електронен подпис със своя електронен подпис или чрез достъп през своя работен софтуер и при установяване на пропуски в имунизационния или чрез достъп през своя работен софтуер и при установяване на пропуски в имунизационния статус на пациента и получава от РЗИ необходимите ваксини, за да го имунизира в сроковете, статус на пациента и получава от РЗИ необходимите ваксини, за да го имунизира в сроковете, допустими от интервали и съвместимостите на прилдопустими от интервали и съвместимостите на прилаганите ваксини при явяването на аганите ваксини при явяването на подлежащия. подлежащия.

Мотиви

С осигуряване на тази възможност всеки лекар във всеки момент ще има пълни данни за

С осигуряване на тази възможност всеки лекар във всеки момент ще има пълни данни за имунизационния статус на всеки пациент от своята пациентска листа. Създава се имунизационния статус на всеки пациент от своята пациентска листа. Създава се възможност за установяване и своевременнвъзможност за установяване и своевременно коригиране на пропуски в имунизационния о коригиране на пропуски в имунизационния статус, а порочната практика за смяната на ОПЛ от страна на пациенти с цел статус, а порочната практика за смяната на ОПЛ от страна на пациенти с цел „потулване“ на непълен имунизационен статус (антиваксърски прийом), ще бъде осуетена.„потулване“ на непълен имунизационен статус (антиваксърски прийом), ще бъде осуетена.

12. Чл. 17 да се допълни и промени така:Чл. 17 да се допълни и промени така:

Чл. 17.

Чл. 17. При лицПри лица, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, а, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите и реимунизациите се извършват при спазване на минимални интервали и имунизациите и реимунизациите се извършват при спазване на минимални интервали и съвместимости между биопродуктите съгласно приложение № 9. съвместимости между биопродуктите съгласно приложение № 9. /НОВО/ /НОВО/ Имунизирането на Имунизирането на лицата по национлицата по национални програми, което е започнало в сроковете по чл. 16 ал.(1) т. 8 , може да ални програми, което е започнало в сроковете по чл. 16 ал.(1) т. 8 , може да бъде завършено и след изтичане на срока, ако поради временни медицински бъде завършено и след изтичане на срока, ако поради временни медицински противопоказания последващите апликации на ваксината са били отложени.противопоказания последващите апликации на ваксината са били отложени.

Трябва да се уеднаквят изисквания за поставяне на имунизациите и реимунизациите по ания за поставяне на имунизациите и реимунизациите по национални програми и на задължителните имунизации, защото различните изисквания за национални програми и на задължителните имунизации, защото различните изисквания за срока на довършване на имунизациите поражда объркване у лекарите и родителите, а няма срока на довършване на имунизациите поражда объркване у лекарите и родителите, а няма медицинска обосновка защо задължмедицинска обосновка защо задължителните имунизации трябва да се довършват при ителните имунизации трябва да се довършват при първа възможност без да има определен срок. Имунизациите по национални програми не първа възможност без да има определен срок. Имунизациите по национални програми не могат да се довършват при пропускане на срока, поради временни медицински могат да се довършват при пропускане на срока, поради временни медицински противопоказания, което препятства реализирането им,противопоказания, което препятства реализирането им, без да има основания за това .без да има основания за това .

13. В чл. 26В чл. 26,, т. 5 да се добави: т. 5 да се добави:

Чл. 26. (Изм.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Надзорът наДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Надзорът на

имунопрофилактиката се осъществява от РЗИ и включва:

имунопрофилактиката се осъществява от РЗИ и включва:

СТАР ТЕКСТ:

СТАР ТЕКСТ:

5. (предишна т. 4

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) организиране и ръководене на от 28.05.2013 г.) организиране и ръководене на дейността по промоция на имунопрофилактиката на територията на областта;дейността по промоция на имунопрофилактиката на територията на областта; НОВ ТЕКСТ: НОВ ТЕКСТ: 5. (предишна т. 4 5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) организиране и ръководене на ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) организиране и ръководене на дейността по промоция на имдейността по промоция на имунопрофилактиката на територията на областта. Кунопрофилактиката на територията на областта. Като използва ато използва всички възможни информационни канали (локални медии, здравни медиатори и др.).всички възможни информационни канали (локални медии, здравни медиатори и др.). организира и извършва информационна кампания по промоция на имунопрофилактиката на организира и извършва информационна кампания по промоция на имунопрофилактиката на регионално ниво, като чрез нея запрегионално ниво, като чрез нея запознава лицата и/или техните законни представители с ознава лицата и/или техните законни представители с ползите от ваксините, рисковете от съответното инфекциозно заболяване, неговите усложнения ползите от ваксините, рисковете от съответното инфекциозно заболяване, неговите усложнения и и уведомява подлежащите за имунизации набори за техните права, задължения и срок за уведомява подлежащите за имунизации набори за техните права, задължения и срок за явяване на имунизацияявяване на имунизация;;

Моти

Мотививи

Колкото повече институции и хора се включат в информирането и уведомяването на

Колкото повече институции и хора се включат в информирането и уведомяването на подлежащите на имунизация, толкова поподлежащите на имунизация, толкова по–голям ще е имунизационния обхват. Защото голям ще е имунизационния обхват. Защото постигането на необходимия имунизационен обхват изисква едновременни усилията на постигането на необходимия имунизационен обхват изисква едновременни усилията на всички участнвсички участници в процеса /МЗ, РЗИ, Държавна администрация, Общинска администрация, ици в процеса /МЗ, РЗИ, Държавна администрация, Общинска администрация, ОПЛ/, а не прехвърляне на всички дейности и задължения единствено на ОПЛ. Това ОПЛ/, а не прехвърляне на всички дейности и задължения единствено на ОПЛ. Това задължение на РЗИ възниква от Закона за здравето „задължение на РЗИ възниква от Закона за здравето „Чл. 10. (Изм. Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01сила от 01.01.2011 г.) (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията .2011 г.) (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по: т. 5. промоция на здравето и интегрирана на съответната област дейности по: т. 5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.профилактика на болестите.

Мотивите са като при предложението за промяна в Чл.6 и др.

Мотивите са като при предложението за промяна в Чл.6 и др.

14. В чл. 27В чл. 27,, да се добада се добави нова точка 15.: ви нова точка 15.:

Чл. 27. (Изм.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. – ДВ, бр. 47 отДВ, бр. 47 от

2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) При осъществяване на надзора на имунопрофилактиката РЗИ

2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) При осъществяване на надзора на имунопрофилактиката РЗИ

15. 15. 15. (а) Санкционира(а) Санкционира неявинеявилите се на имунизация лица със санкциите предвидени в чл. лите се на имунизация лица със санкциите предвидени в чл. 209 от Закона за здравето;209 от Закона за здравето; ((бб)) Със съдействието на социалните служби за закрила на детето и органите на МВР, Със съдействието на социалните служби за закрила на детето и органите на МВР, задължава неявилите се при ОПЛ за имунизация лица, да се имунизират в имунизационнизадължава неявилите се при ОПЛ за имунизация лица, да се имунизират в имунизационния я кабинет на РЗИ или ОПЛ.кабинет на РЗИ или ОПЛ.

Мотиви

В Закона за здравето не е посочено коя служба налага санкциите по чл. 209, затова е уместно да се уточни в наредбата за имунизациите. Найуместно да се уточни в наредбата за имунизациите. Най–близко до проблема е близко до проблема е регионалната РЗИ, затова е логично тя да се занимава с това.регионалната РЗИ, затова е логично тя да се занимава с това.

21.08.2019 г. С уважение:

Гр. София Доц. д-р Любомир Киров, дм

(Председател на УС на НСОПЛБ,

Национален координатор на Експертен съвет по Обща медицина)

Следвай ме – Здраве

Total Page Visits: 10 - Today Page Visits: 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ако продължите, Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки. Прочети още

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close